Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Infinity Group Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, tel. +48 85 652 09 20, e-mail: biuro@infinity-group.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem iod@infinity-group.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w celu prowadzenia korespondencji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie korespondencji;
  b. w celach archiwalnych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom, w związku z realizacją obowiązków wynikających z zawartych z nimi umów w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji Naszych usług.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne tj. przez okres niezbędny do wyegzekwowania lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Masz prawo do:
  a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c. przenoszenia danych osobowych.
 7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby prowadzić z Nami korespondencję.