Project Discovery – czym jest i jaką rolę pełni w nim analityk biznesowy?

Project Discovery jest jednym z pierwszych etapów tworzenia produktu cyfrowego. Celem tego etapu jest zebranie jak najwięcej informacji na temat realizowanego projektu, zbadanie jego założeń biznesowych i technicznych oraz wyznaczenie dalszych kroków projektowych.

Na czym polega praca Analityka Biznesowego (ang. Business Analyst) na etapie Project Discovery? Analityk pozyskuje i analizuje dane, cele i potrzeby interesariuszy, a następnie przekształca zebrane informacje w specyfikację wymagań. Co więcej, pomaga w dostrzeżeniu różnic między tym, co interesariusze mówią o planowanym produkcie, a tym, czego rzeczywiście oczekują. Podejmowane przez analityka kroki zmierzają do tego, by końcowy produkt spełniał określone potrzeby i pomógł osiągnąć wyznaczone cele biznesowe.

Na czym polega etap Project Discovery?

Project Discovery to dosyć złożony zestaw prac i warsztatów umożliwiających m.in.:

 • ustalenie i spriorytetyzowanie wymagań klienta,
 • przeanalizowanie potrzeb grupy bądź grup docelowych produktu,
 • ocenienie potencjału rynkowego projektu,
 • określenie czasu i kosztu realizacji.

Inaczej mówiąc, discovery to proces pozyskiwania i identyfikacji danych, który prowadzi do określenia celu i potencjału projektowanego rozwiązania, ale przede wszystkim stawianych przed nim wymagań i ograniczeń. Ten etap realizacji projektu jest niezwykle istotny, ponieważ dzięki niemu można upewnić się, że planowane wdrożenie jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia biznesu. Faza discovery pozwala ocenić wartość przygotowywanych rozwiązań oraz pomaga w stworzeniu produktu, który zaowocuje przywiązaniem użytkowników do marki i docenieniem jej wartości.

Czym są pozyskiwanie i identyfikacja wymagań w projekcie?

Pozyskiwaniem wymagań nazywamy proces ich identyfikowania na podstawie różnych źródeł, za pomocą wybranych technik np.: wywiadów, warsztatów, obserwacji czy analiz dokumentów (o technikach stosowanych przez analityków biznesowych pisaliśmy w poprzednim artykule). Źródłem szczegółowej wiedzy są z kolei informacje pozyskane od klienta i grupy docelowej produktu.

Pierwsza część fazy discovery obejmuje wywiady z interesariuszami. Rozmowy prowadzone są ze specjalistami z poszczególnych dziedzin w ustrukturyzowany sposób, z wykorzystaniem kwestionariusza wcześniej ułożonych pytań, który rozmówcy otrzymują z wyprzedzeniem.

Celem pozyskiwania wymagań jest:

 1. Identyfikacja wszystkich wymaganych funkcji, oczekiwań i ograniczeń.
 2. Zorientowanie wymagań względem wizji projektu.
 3. Uszczegółowienie wymagań wysokopoziomowych.
 4. Wyodrębnienie funkcji, których klient nie potrzebuje.

Na samym początku prac analityk biznesowy powinien zaplanować podejście do pozyskiwania wymagań. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których uczestnicy wywiadów będą odrywani od swoich codziennych zajęć, co mogłoby zniechęcić ich do aktywnego udziału w warsztatach.

Analityk biznesowy jest przede wszystkim odpowiedzialny za poprawne, wyczerpujące oraz rzetelne zbieranie i identyfikowanie:

 • wymagań funkcjonalnych,
 • wymagań niefunkcjonalnych (np. wydajność, bezpieczeństwo, monitoring systemu itp.)

Głównym zadaniem analityka w procesie discovery jest zdefiniowanie potrzeb klienta oraz określenie, jakie funkcjonalności należy uwzględnić w projektowanym oprogramowaniu. Sformułowanie wymogów funkcjonalnych w jasny i poprawny sposób pozwala deweloperom zaimplementować je zgodnie z rzeczywistymi potrzebami interesariuszy.

Wybrane techniki identyfikacji wymagań

Przepływ procesu biznesowego (AS-IS -> TO-BE)

W pierwszym kroku rozmawiamy o aktualnym procesie biznesowym (AS-IS): zazwyczaj jest to proces niewydajny, wymagający zoptymalizowania. Zdarza się, że potrzeba zastosowania nowego rozwiązania informatycznego wynika nie z wady aktualnego procesu, ale z przyjętego przez klienta kierunku rozwoju organizacji.

Po omówieniu aktualnego systemu i ustaleniu problemów z nim związanych przechodzimy do rozmowy o docelowym rozwiązaniu (TO BE). Należy pamiętać, że jest to dopiero wizja procesu biznesowego widziana oczami klienta, bardzo często przesiąknięta różnego rodzaju przyzwyczajeniami. Jako analitycy biznesowi musimy jednak poznać wszystkie – jawne i ukryte -wymagania klienta, aby dowiedzieć się, do jakiego rozwiązania on rzeczywiście dąży.

Diagram kontekstowy i mapa ekosystemu

Diagram kontekstowy oraz mapa ekosystemu pozwalają na określenie prawdziwego zakresu projektu. Mapa ekosystemu przedstawia wszystkie systemy mające związek z projektowanym rozwiązaniem. Dodatkowo pokazuje tzw. “otoczenie systemowe”, czyli te platformy, które nie muszą być bezpośrednio związane z planowanym produktem, ale mają na niego pośredni wpływ. Mapa ekosystemu powinna zawierać wszystkie zewnętrzne systemy, z którymi komunikuje się projektowane rozwiązanie. Z kolei diagram kontekstowy definiuje granice systemu oraz interfejsy pomiędzy projektowanym produktem a zewnętrznymi platformami, aktorami (potencjalnymi użytkownikami) oraz używanymi danymi.

Omówienie funkcjonalności nowego systemu

Po zapoznaniu się z wizją nowego systemu oraz otaczającym go ekosystemem można przejść do omówienia głównych funkcjonalności nowego rozwiązania. Na tym etapie analityk stara się rozpoznać wszystkie elementy wpływające na jakość, złożoność i skomplikowanie projektowanego produktu.

To dobry moment, żeby zaangażować w warsztaty deweloperów, aby ocenili możliwości wdrożenia omawianych wymagań. Zestawienie potrzeb biznesowych z możliwościami i ograniczeniami technologicznymi pozwala dostrzec występujące zależności, a także oszacować szanse, ryzyko czy potencjalne konflikty. Współpraca z deweloperami jest niezbędna, aby określić złożoność projektu, jego czasochłonność oraz zakres niezbędnych zasobów.

Analityk biznesowy pełni więc zarówno funkcję pośrednika, jak i mediatora, który przekazuje wymagania biznesowe (funkcjonalne i niefunkcjonalne) od interesariuszy do zespołów deweloperskich.

Modelowanie

Identyfikowanie wymagań poprzez modelowanie to kolejny sposób, by zyskać pewność, że wszyscy interesariusze jednakowo rozumieją dane zagadnienie – zdarza się bowiem, że każdy z nich widzi ten sam aspekt inaczej, co sprzyja nieporozumieniom i utrudnia wypracowanie spójnych wymagań projektowych. Zastosowanie techniki modelowania okazuje się w takich sytuacjach bardzo efektywne – opracowany model jest zwykle krótszy, a zarazem łatwiejszy w zrozumieniu niż opis w języku naturalnym, co ułatwia uzyskanie ogólnego porozumienia (między interesariuszami i nie tylko).

Najpopularniejszym rodzajem modeli używanych w analizie biznesowej są różnego rodzaju diagramy. Pozwalają one przedstawić budowany system i jego kontekst z wielu perspektyw z odpowiednim poziomem abstrakcji, skupiając się tylko na istotnych aspektach, a pomijając cały “szum informacyjny”, który je otacza.

Proces modelowania nie jest obowiązkowy, jednak może znacząco pomóc przy walidacji założeń i poprawności zebranych danych. Modelowanie przyśpiesza wykrycie sprzeczności czy znalezienie uproszczeń i optymalizacji rozwiązania.

Dokumentowanie podczas warsztatów z klientem

Dodatkiem do ostatecznego dokumentu specyfikacji wymagań mogą być wszelkiego rodzaju notatki i nagrania zebrane podczas warsztatów. Choć nie muszą one wchodzić w skład oficjalnej dokumentacji, warto je zachować dla późniejszej weryfikacji czy ustalenia chronologii zmian zebranych wymagań.

Kluczowe produkty fazy discovery

Planując fazę Project Discovery, powinniśmy ustalić z klientem zestaw produktów, które chcemy w jej wyniku otrzymać, oraz procesów, jakie mają nam w tym pomóc.

Podstawowe produkty (deliverables) fazy discovery:

 • Lista celów biznesowych wraz z określeniem miary KPI i jej wartości wymaganej do osiągnięcia danego celu,
 • Lista interesariuszy,
 • Lista oraz opis grup docelowych użytkowników wraz z ich priorytetyzacją,
 • Mapa ekosystemu serwisu wraz z diagramem kontekstowym,
 • Diagram Przypadków Użycia (Use Case) wraz z opisem przypadków,
 • Lista wymagań funkcjonalnych,
 • Lista procesów biznesowych w zakresie projektu wraz z diagramami aktywności,
 • Lista wymagań niefunkcjonalnych,
 • Architektura informacji produktu,
 • Architektura logiczna i fizyczna systemu,
 • Zakres projektu i podejście do jego realizacji.

Wypracowanie wymienionych deliverables w fazie discovery pozwala zapobiec konfliktom i niejasnościom na dalszych etapach cyklu projektowego. Produkty te stanowią fundament dalszej komunikacji między interesariuszami a zespołem wdrożeniowym – służą wyodrębnieniu aspektów kluczowych dla sukcesu projektu, a także stanowią punkt odniesienia w podejmowaniu decyzji, by były one zgodne z przyjętym kierunkiem prac i skoncentrowane na celach interesariuszy.

Podsumowanie

Umiejętne przeprowadzenie procesu discovery znacząco zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia projektu digitalowego. Rola analityka biznesowego jest w tej fazie o tyle kluczowa, że dzięki zastosowaniu technik, takich jak modelowanie czy tworzenie diagramów, pomaga on doprecyzować cele, potrzeby i wymagania interesariuszy. Co więcej, jest w stanie zidentyfikować ewentualne ograniczenia, a nawet zagrożenia, które mogą obniżyć jakość produktu końcowego. Przed przejściem do kolejnego etapu – „Solution design” – odbywa się warsztat produktowy, gdzie prezentuje się opracowane deliverables, omawia wszelkie zastrzeżenia i nanosi niezbędne poprawki.

W Infinity Group od lat przeprowadzamy klientów przez proces discovery, pomagając im zidentyfikować ich potrzeby biznesowe i przekuć je w kompleksowe rozwiązania digitalowe z wykorzystaniem platform DXP. Więcej informacji o naszych projektach znajdziesz w zakładce „Case Studies”, a jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Project Discovery może pomóc w rozwoju Twojego biznesu – skontaktuj się z nami i umów na konsultację.

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post