Uwaga! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Infinity Group Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zwana dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to tel: 795 556 668, mail: iod@infinity-group.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Tobą kontaktu przez pracownika Administratora za pomocą poczty e-mail lub telefonu w zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia oferty usług realizowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane odbiorcom świadczącym usługę hostingu dla Administratora.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty lub podpisania umowy współpracy.
 6. Masz prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Postępowanie nr 2.POPW.2018 - Zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem realizacją usługi Digital Transformation


Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem realizacją usługi Digital Transformation (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku) w terminie do dnia 24 września 2018r. do godziny 10.00.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe: postępowanie nr 2.POPW.2018 wraz z:
Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik-nr-2-Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.
Rozumiem, że chodzi o upgrade z 250 do 500 użytkowników dla: Jira Software, Tempo Timesheet, Hide Time Tracking, Timesheet Reports and Gadgets. Tak jak w ubiegłym tygodniu chciałabym prosić Panią o podanie numeru SEN, adresu e-mail kontaktu technicznego oraz terminu wsparcia technicznego dla każdej licencji, której dotyczy upgrade.

Odpowiedź do pytania 1.
Tak, chodzi o upgrade z 250 do 500 użytkowników dla: Jira Software, Tempo Timesheet, Hide Time Tracking, Timesheet Reports and Gadgets. Zgodnie z prośbą udostępniamy dane, o których mowa w pytaniu:
Adres e-mail kontaktu technicznego to m.korch@i-g.pl
JIRA:
Maintenance expires: 15/Aug/18
Support entitlement number (SEN): SEN-10147727
Hide Time Tracking for JIRA
Expires 24/Oct/18
License SEN: SEN-10552995
Tempo Timesheet
Expires 24/Oct/18
License SEN: SEN-10552996
Timesheet Reports and Gadgets
Expires 15/Aug/18
License SEN: SEN-10147728

Pytanie 2.
Bardzo proszę o informacje, czy posiadanie certyfikatów: ACP-100, ACP-600 oraz posiadanie dodatkowo ACP-400 i ACP-300, ale brak ACP-200 wyklucza nas z postępowania?

Odpowiedź do pytania 2.
W odpowiedzi na pytanie informujemy, iż w punkcie IV. Zapytania ofertowego „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” zostało wskazane, iż o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia określone warunki, w tym m.in. „dysponuje osobami - administratorami aplikacji Atlassian (lub równoważnej) posiadającymi certyfikaty wydane przez Atlassian (lub równoważne): ACP-600 Project Administration in Jira Server (lub równoważny), ACP-100 Jira Administrator (lub równoważny), ACP-200 Confluence Administrator (lub równoważny)”. Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż spełnia powyższe warunki tj. dysponuje osobami, które posiadają wszystkie wymienione powyżej certyfikaty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Brak spełnienia powyższych warunków (wymienionych w zapytaniu ofertowym) wskazuje, iż oferta danego Oferenta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym nie będzie podlegała ocenie wg ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.


Znajdź nas również na: